Nájdete nás: Kliknite sem- javascript:nicTemp();

Odvoz a likvidácia odpadu

Objednávky:  Kontajner Tel.: 0904 300 542

Odvoz a dovoz kontajnerov.
 Pristavíme až na Vašu stavbu naša spoločnosť sa zaoberá dovozom a odvozom kontajnerov. 
Máme k dispozícii reťazové kontajnery v objeme 5m3, 7m3 a 10m3. Kontajner pristavíme na Vami určené miesto. Odvoz stavebného odpadu skládkujeme na našom zbernom dvore. 
Pracujeme od pondelka do soboty. 
Pozor: Cena za odvoz zmiešaného odpadu sa odvíja od množstva a druhu odpadu.

Zberný dvor na stavebný odpad

Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov zbierať, triediť a dočasne zhromažďovať nasledovnédruhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneníneskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov):
 Číslo druhu odpadu - Názov druhu odpadu - Kategória odpadu 
15 01 06 - Zmiešané obaly - O 
17 01 01 - Betón - O  
17 01 02 - Tehly - O 
17 01 03 - Obkladačky, dlaždice a keramika - O 
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - O 
17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O 
17 05 04 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O 
17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O 
17 06 04 - Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 - O 
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O 
20 03 08 - Drobný stavebný odpad - O

ZBER a recyklácia stavebného odpadu