Storno podmienky

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA

7.1. Obstarávateľ môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela obstarávateľ písomne naadresu objednávateľa uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu. Ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dňom doručenia oznámenia.

7.2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný oznámiť to obstarávateľovi písomne a zároveň zaplatiť zmluvnú pokutu (storno poplatok). Účasť je zrušená ku dňu, kedy objednávateľ písomne s podpisom, podá zrušenie účasti u obstarávateľa. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Zmluva o obstaraní v tom prípade v tejto časti nezaniká. V prípade, ak nenastúpi zákazník na zájazd, alebo nevyčerpá službu CK bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo nezabezpečil správne údaje a platné doklady k vycestovaniu, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej ceny (sumy).

7.3. Zmluvná pokuta je v prípade odstúpenia:

do 46 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb obstarávateľ účtuje základnú zmluvnú pokutu:

1.) 30 €/osoba – autobusová a individuálna doprava

2.) 50 €/osoba – letecká doprava

od 45 do 31 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 25 % z celkovej ceny objednaných služieb

od 30 do 22 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 50 % z celkovej ceny objednaných služieb

od 21 do 15 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 70 % z celkovej ceny objednaných služieb

od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 90 % z celkovej ceny objednaných služieb

menej ako 7 dní pred dohodnutým termínom poskytovania služieb je zmluvná pokuta 100 % z celkovej ceny objednaných služieb

7.4. Obstarávateľ je povinný do 14 dní po obdržaní písomného zrušenia zmluvy vrátiť zaplatenú sumu objednávateľom, zníženú o príslušnú zmluvnú pokutu.

7.5. Zmluvná pokuta platí i pre všetky ostatné zmeny okrem výmeny cestujúceho, kde obstarávateľ ma právo účtovať základnú zmluvnú pokutu.

7.6. Ak objednávateľ zmení rozsah služieb, resp. ak zrušia zájazd iba niektoré zo spolucestujúcich osôb a vplyvom zmeny dôjde k zmene napr. typu ubytovania atď. a cena služieb sa zmení, rozdiel musia zmluvné strany vyrovnať v prospech objednávateľa alebo obstarávateľa, pričom osoby ktoré zrušili objednané služby, sú povinné zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 7 odst. 3 VZP obstarávateľa.

7.7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým objednávateľ odstupuje od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd

7.8. V prípade, ak suma zmluvnej pokuty je vyššia ako suma ktorá bola uhradená obstarávateľovi objednávateľom, objednávateľ je povinný tento rozdiel ihneď uhradiť obstarávateľovi.